Motiko

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

1. Sąvokos

1. Pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės – nuotolinės prekės ar paslaugos pirkimo/pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo pareigos bei teisės, įsigyjant prekes ir paslaugas bei apmokėjimo sąlygos už jas, prekių pristatimo (jei prekė siunčiama) ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės ir su kitomis prekių ir paslaugų pirkimu/pardavimų atliekamų www.motiko.lt internetiniame puslapyje susijusiomis nuostatomis.

1.2. Pardavėjas – “Motiko”

1.3. Pirkėjas – 1) asmuo sulaukęs pilnametystės pagal LR įstatymus, kurio veiksnumas nėra apribojamas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Sąlygos ir taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas abiem šalims, jame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, pristatymo ir grąžinimo tvarka, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos galimos sąlygos susijusios su prekių ir paslaugų pirkimu/pardavimu inertiniame puslapyje – motiko.lt.

2.2. Pardavėjas pasilieką teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti ar taisyti taisykles. Apie taisyklių pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje motiko.lt. Su šiomis taisyklėmis Pirkėjai turi susipažinti prieš pirkdami prekę/paslaugą. Naujos taisyklės ir taisyklių pataisymai bei papildymai įsigalioja jas paskelbus motiko.lt puslapyje su prierašu “Taisyklių pakeitimas” ir taisyklių pakeitimo data.

2.3. Pirkti prekes ir paslaugas iš motiko.lt internetinio puslapio turi teisę tik tie Pirkėjai kurie atitinka 1.3 taisyklių punktą. Registruodamasis ir pirkdamas prekes ir paslaugas Pirkėjas patvirtina, kad atitinka 1.3 punkto reikalavimus. Pardavėjas pasilieka teisę kilus neaiškumams paprašyti Pirkėjo dar kartą patvirtinti asmeninius duomenis.

2.4. Pardavėjas turi teisę neparduoti prekės ir/arba sustabdyti paslaugos teikimą Pirkėjui nepatvirtinus 1.3 punkte nurodytų reikalavimų.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkdamas prekes ir paslaugas iš motiko.lt Pirkėjas sutinka, kad jo vardą ir pavardę, elektroninį adresą, telefono numerį motiko.lt tvarkytu tiesioginės rinkodaros ir veiklos analizės tikslais.

3.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad pagal 3.1. punktą jo duomenys būtu tvarkomi, Pirkėjas privalo nepažymėti varnelės “Sutinku su motiko.lt pirkimo-pardavimo taisyklėmis”. Jei Pirkėjas nebenori, kad jo duomenys būtu naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją elektroniniu paštu.

3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo suteikti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo motiko.lt tikslais, bei tiesioginės rinkodaros ir analizės tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiems asmenims išskyrus šiuos avėjus:

3.3.1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.3.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.3.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. Būti informuotas apie savo Asmens duomenų tvarkymą.

3.4.2. Susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi.

3.4.3. Gauti informaciją kam ir kokiu tikslu yra tvarkomi jo Asmens duomenys, kam jie buvo suteikti.

3.4.4. Reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo Asmens duomenis ir sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3.4.5. Nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi.

3.5. Pirkėjas pirkdamas prekes ir paslaugas motiko.lt puslapyje sutinka, kad Pardavėjas turi teisę laikyti jo duomenis serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Pardavėjui, Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo tapatybės patvirtinimo dokumentas ir jame esantys duomenys yra naudojami tik nustatant asmens tapatybę ir identifikavimui.

3.8 Prašymą ar nurodymą susijusį su Asmens duomenų tvarkymu Pirkėjas privalo pateiktu raštu išsiųsdamas elektroninį laišką adresu: info@motiko.lt. Pardavėjas gavęs tokį prašymą ar nurodymą iš Pirkėjo privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti Pirkėjui raštišką atsakymą el.paštu bei atlikti prašyme ar nurodyme nurodytus veiksmus ar atsakyti, kodėl juos atsisako atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas užsakydamas prekes ar paslaugas iš motiko.lt internetinio puslapio privalo Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose nurodyti tinkamą informaciją prekių užsakymo įvykdymui: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jam elektroniniu paštu ar SMS žinute būtu siunčiama informacija ir pranešimai būtini prekių užsakymų vykdymui. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenų dalis būtu perduodami Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai vykdyti užsakymą ir tinkamai suteikti paslaugą.

4.2. Pirkėjui išsirinkus prekę ar paslaugą ir suformavus prekių krepšelį bei jį patvirtinus įvykdant visus užsakymo žingsnius laikoma, kad tarp Pirkėjo ir Pardavėjo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis ir teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai.

4.3. Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu ar SMS žinute kai visi užsakymo žingsniai yra atlikti teisingai.

4.5. Pirkėjo užsakymai yra saugomi motiko.lt duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas motiko.lt internetiniame puslapyje Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių ir paslaugų Taisyklių numatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir paslaugas Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes ir naudodamasis motiko.lt paslaugomis , įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje – motiko.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Užsiregistravęs arba pirkdamas prekes ir paslaugas internetiniame puslapyje motiko.lt Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidingi ar neteisingi.

6.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims registracijos ir pirkimo formoje Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el.paštu: info@motiko.lt.

6.4. Pirkėjas privalo susimokėti už užsakytas prekes ir paslaugas per nurodytą laikotarpį.

6.5. Pirkėjas pirkdamas maisto produktus patvirtina, jog apie produktų sudetis jis yra susipažinęs savarankiškai, ir produktus perka prisiimdamas riziką dėl šalutinių poveikių. Kilus alerginiam ar kitam nemaloniam šalutiniui poveikiui pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl padalinių ir negali atsakyti už kliento sveikatos būklę.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar keisti svetainės motiko.lt funkcijas, išdėstymą, nutraukti ar koreguoti svetaines funkcijas.

7.2. Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar nutraukti teikiamas paslaugas esančias motiko.lt svetainėje.

7.4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti paslaugų esančių – motiko.lt, apimtį, būdą, paslaugų teikimą, keisti paslaugų ir prekių kainas.

7.4. Pirkėjui bandant pakenkti svetainės motiko.lt stabilumui ir informacijos saugai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio įspėjimo sustabdyti, apriboti ar panaikinti Pirkėjo vartotoją ir Pirkėjo veiksmus, bei galimybe naudotis svetaine – motiko.lt.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja teikti paslaugas ir prekes pagal Taisyklėse numatytas nuostatas ir sąlygas, sudaryti Pirkėjui galimybe pirkti ir naudotis motiko.lt teikiamomis paslaugomis ir prekėmis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti Pirkėjo Asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką ir Taisyklių 3 punkte nurodytomis nuostatomis.

8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1. – 7.4 punktuose atliekamus pakeitimus.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir paslaugas jo nurodytu adresu ar numatytu paslaugos pristatymo būdu pagal “Prekių pristatymo sąlygos” taisykles.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes ir paslaugas pagal “Prekių ir paslaugų grąžinimo sąlygos” nurodytas nuostatas.

9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2 numatyta tvarka į Pirkėjo nurodytą kontaktinę informaciją.

9.2. Kilus klausimams ar sprendžiant problemą Pirkėjas pranešimus siunčia į Pardavėjo “Kontaktai” puslapyje nurodytus kontaktus.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prekių ir paslaugų grąžinimo sąlygos

1. Pinigų grąžinimas už prekes

1.1. Suteikiame 100% pinigų grąžinimo garantiją, jeigu prekė arba paslauga yra atšaukiama dėl motiko.lt kaltės. Pinigai bus grąžinamu pateikus Jums raštišką prašymą elektroniniu paštu info@motiko.lt, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir prašymo nagrinėjimo pabaigos.

2. Prekių grąžinimo sąlygos

2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Pirkėjas pagal pirkimo-pardavimo taisykles, norėdamas grąžinti prekę turi išsiųsti užklausą elektroniniu paštu – įrašyti savo el paštą ir išvardinti dėl kokių priežasčių jis nori grąžinti prekę.

2.3. Prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl nustatytu prekės trūkumų ar defektų apmoka Pardavėjas tuo atveju kai grąžinti išsiųstuose prekėse nustatyti trūkumai ar defektai. Prekėse nenustačius trūkumų ar defektų siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

2.4. Pirkėjui siunčiant prekes Pirkimo pardavimo taisyklių 2.1 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

2.4.1. pageidautina, bet neprivaloma, kad grąžinama prekė būtu originalioje, nepažeistoje pakuotėje;

2.4.2. grąžinama prekė turi būti tokios pačios komplektacijos kokia buvo užsakyta ir gauta Pirkėjo; rinkiniai, kuriems buvo taikomas bendras kainos pasiūlymas negali būti skaidomi;

2.4.3. grąžinama prekė turi būti nenaudota, nesugadinta, nepakeista fizinė prekės formą ar sudėtis, švari ir tvarkinga;

2.4.4. grąžinamos prekė turi būti su visomis originaliomis etiketėmis;

2.4.5. pateikiamas rašytinis prašymas kuriame nurodomas pageidavimas pakeisti prekę į kokybišką prekę, ištaisyti prekės defektus ir trūkumus, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus;

2.4.6. pateikiamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (kasos kvitas, sąskaita faktūra, prekės priėmimą patvirtinantis dokumentas, užsakymo patvirtinimo elektroninis laiškas).

2.5. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

2.6. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos ir prekės Pirkėjui yra suteiktos tokios, – kokios buvo nurodytos perkant motiko.lt svetainėje; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, individualų užsakymą; sutartims dėl greitai gendančių prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

2.7. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, taip pat patvirtina, jog supranta, kad Pirkimo-pardavimo taisyklių 2.6 punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso ir kosmetikos priemonės, t. y. Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl šių prekių.

2.8. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

2.9. Pardavėjas turi ne vėliau kaip per keturioliką kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą, grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant sumokėtas Pirkėjo pristatymo išlaidas. Visa suma grąžinama į Pirkėjo nurodytą sąskaitą per pasirinktą pinigų pavedimo metodą. Tais atvejais, kai Pirkėjui pristatytos prekės patenka į Pirkimo pardavimo taisyklių 2.6 punkte nurodytas kategorijas, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui nėra grąžinamas.

2.10. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė Pirkėjui pasirinkus kitą būdą negu Pardavėjo siūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

2.11. Pardavėjas grąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų negali tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

2.12. Pirkėjas ne vėliau kaip per keturioliką dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą ir prekės ar paslaugos grąžinimo pateikimo Pardavėjui arba jo įgaliotam asmeniui turi išsiųsti prekes. Pirkėjui įgyvendinant sutarties atsisakymą, Pirkėjui tiesiogiai tenka prekės grąžinimo išlaidos.

2.13. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų Pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos Civilinio kodekso 6.22811 ir 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju.

Prekių pristatymo sąlygos

1. Pristatymas

1.1 Pirkėjui užsakant prekes svetainėje – motiko.lt, pirkėjas pasirenka pristatymo būdą. Pirkėjas užsakydamas prekes privalo užpildyti reikiamus duomenis reikalingus tinkamai atlikti paslaugą. Jei, duomenys yra užpildomi netinkamai dėl Pirkėjo kaltės – visą atsakomybę dėl prekės neatvykimo tiesiogiai prisiima Pirkėjas. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dėl pristatymo į kitas šalis Pirkėjas gali kreiptis el. paštu info@motiko.lt

1.2.Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes pagal jo pasirinktą atsiėmimo metodą. Pirkėjui neatsiėmus prekių pagal jo pasirinktą būdą ir neinformavus Pardavėjo apie tai Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui. Prekei grįžus į prekės siuntėjo adresą už pakartotiną prekės išsiuntimą Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju pagal nurodytus kontaktinius duomenis.

1.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų arba alternatyvių prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

1.4. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo termino pažeidimą, kai šis pažeidimas yra padarytas dėl ne nuo Pardavėjui priklausančių aplinkybių.

    Krepšelis
    Krepšelis tuščias